Dům s pečovatelskou službou    a půjčovna zdravotnických pomůcek  + ceník

Žádost o přidělení bytu v DPS Mrázkova, (nebo Na Pršíně)

Kritéria pro umístění do DPS  

 

———————————————————————————————————–

———————————————————————————————————–

 

 

          P e č o v a t e l s k á     s l u ž b a

 

                       Chcete se postarat o své blízké v době stáří a nemoci

                       ve vlastním sociálním prostředí  a na vše nestačíte ??

                       Jste osamělý člověk závislý na pomoci druhé osoby ??

                                                 Jsme tu pro Vás.

 

                         -motto–   Vaše spokojenost je naší odměnou

 

Poslání:

Posláním pečovatelské služby na území města Soběslavi a přilehlých obcí je v době od 6:30-15:00 hod. zajistit dopomoc v situacích, kde vlastní síly nestačí. Tato služba je určena všem, kteří chtějí za pomoci rodiny a známých zůstat doma a neztratit kontakt se svým společenským prostředím. Částečná ztráta soběstačnosti z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení je nutí vyhledat službu, která jim zaručí jistotu v základních denních činnostech, přinese pocit bezpečí a prodlouží jejich soběstačnost v místě, kde je jim dobře.

Cíl:

Zajistit kvalitní poskytování pečovatelské služby v domácím prostředí prostřednictvím druhé osoby, v tomto případě pečovatelky, a pomoci tak člověku zvládat úkony, které by dělal sám, kdyby mohl.

 

Základní principy:

Dodržování práv uživatelů služby – respektování soukromí a důstojnosti uživatelů služeb.

– pracovníci poskytují sociální služby uživatelům takovým způsobem, aby byla zachována všechna lidská a občanská práva, jejich důstojnost a soukromí. Ve středu zájmu je vždy uživatel. Důležitá je schopnost vzájemné empatie, vstřícnost a ochota. Mezi uživatelem služby a pečovatelkou vzniká mnohdy vztah na hranici letitého přátelství.

Respektování volby uživatelů služby.

– pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka a jeho svobodné rozhodnutí. Uživateli je ponechána možnost vybrat si tu službu, o které je přesvědčen, že vyřeší jeho problém při sebeobsluze. Nejsou mu služby podsouvány, i když mnohdy vybraná služba nestačí postihnout vše, co by uživatel potřeboval, je mu ponechána možnost nést důsledky svého rozhodnutí sám.

Individualizace podpory.

– každý uživatel služby je osobnost s různými povahovými rysy a různou potřebou. Pomocí individuálních plánů, které vytváříme s uživatelem služby, nacházíme a stanovíme cíle podle potřeby uživatelů.

Zaměření na celek.

– jsme si vědomi, že k plnohodnotnému životu v domácím prostředí nestačí uživateli služeb jen dovézt oběd. Nabízíme možnost využívat další služby, umožníme spolupracovat i s jinými institucemi a zařízeními. Nedílnou součástí je kontakt s rodinou. Uživatel služby má v případě potřeby možnost získat i základní sociální poradenství a zapůjčit si různé kompenzační pomůcky.

Flexibilita.

– jednou vybraná služba není napořád, přizpůsobujeme se potřebám uživatelům tak, jak potřebují.

 

 

Historie peč.služby v Soběslavi

Základy této služby spadají do roku 1971.V tomto roku v červnu,se stala první pečovatelkou v Soběslavi paní Alena Červenková. Jejím zaměstnavatelem se stal ONV v Táboře.Za několik let nato vznikl Okresní ústav sociálních služeb ,který  zaměstnával všechny pracovníky sociálních služeb na okrese Tábor.

Po zrušení tohoto úřadu  v roce 1991 se zřizovatelem i poskytovatelem této služby stalo Město Soběslav.Pod svá křídla převzalo čtyři pracovnice a Dům s pečovatelskou službou v Kadlecově ulici.Později ještě přibyl malý pečováček v ulici Na Pršíně,který vznikl z původních jeslí  a dodnes zde spokojeně bydlí starší občané našeho města.

 

 

Současnost

V roce 2004 byl předán k užívání nový Dům s pečovatelskou službou a stavebně i provozně navázal na stávající Senior-dům v Soběslavi.Od 1.7.2006 se Senior-dům stal i poskytovatelem terénních sociálních  služeb.Zde našli zázemí i všichni pracovníci ,kteří pracují v těchto službách.

 

Zřizovatel:Město Soběslav

Poskytovatel:Senior-dům Soběslav

 

Personální obsazení:        Vedoucí pracovník:

Bc. Jitka Dvořáková

 

Pracovníci přímé obslužné péče:

Koblasová Věra

Křiklánová Jana

Hovorková Renata

Sedláčková Štěpánka

 

Co je to pečovatelská služba?

Terénní služba, která poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým, kteří:

  • Jsou zcela nebo částečně soběstační při pohybu a sebeobsluze
  • Potřebují vhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou péči o svoji osobu nebo domácnost
  • Seniorům bez ohledu na jejich zdravotní stav
  • Zdravotně postiženým s různým stupněm a rozsahem postižení včetně kombinovaného postižení
  • Rodinám, ve kterých se narodily více jak 3 děti nebo v rozmezí dvou let opakovaně dvě děti současně

 

 

Co je snahou pečovatelské služby?

-aby každý občan mohl co nejdéle setrvat v místě,kde žil,pracoval a kde se často i narodil, prostě tam kde je doma.

 

 

Čím výkon pečovatelské služby začíná?

-podáním žádosti o zavedení pečovatelské služby

-uzavřenou smlouvou o poskytování PS

 

Na čí přání se pečovatelská služba poskytuje?

-samotných občanů

-lékaře,sociální pracovnice

-rodiny,dětí,příbuzných,přátel

 

 Kde se pečovatelská služba poskytuje?

– pečovatelská služba je poskytovaná občanům v jejich přirozeném prostředí, tedy v bytech a domech, ve kterých žijí na území města Soběslavi a dvou obcí, které jsou jeho součástí. V případě volné kapacity může být poskytována i v okolních obcích.

 

Kdy se pečovatelská služba poskytuje?

-každý všední den v době od 6.30-15 hod

– sobota, neděle, svátky – jen příprava a rozvážka obědů – od 7:30-13:00 hod.

 

Jaké služby pečovatelská služba poskytuje?

-pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-pomoc při zajištění chodu domácnosti

-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

Platí se pečovatelská služba?

-za poskytování pečovatelské služby hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou a sazebníkem úkonů

-za poskytování pečovatelské služby nehradí provedené úkony:

  • rodiny,kde se narodilo 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí
  • účastníci odboje
  • osoby,které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990  o soudní rehabilitaci
  • pozůstalí manželé, manželky po shora uvedených osobách.

 

 

Kde můžete o pečovatelskou službu požádat?

 

Senior –dům Soběslav

Mrázkova ul.745/III

39201 Soběslav

Tel:381506186

Mob.: 731 614 993

E-mail: dvorakova/a/seniorsobeslav.cz

Mobil pečovatelky : 734 150 446, 720 124 436, 720 124 740  (v době od 6,00 do 18,00 hodin)

 

 

Příloha  k žádosti o pečovatelskou službu                      Pokyny pečovatelské služby                 Vnitřní pravidla pečovatelské služby Soběslav

 

Dokumenty ke stažení:   –   Žádost o zavedení PS

                                        –  Sazebník poskytovaných úkonů

                                        –  Sazebník poskytovaných úkonů – platný od 01.11.2023

                                        –  Smlouva – zapůjčení ZP

 

Back To Top